فایل بوی تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

ما همیشه در حال یادگیری هستیم.